Osrednje območne knjižnice

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je ena od desetih osrednjih območnih oziroma regijskih knjižnic v Sloveniji in poleg storitev za svoje uporabnike opravlja tudi naloge regijskega značaja.

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota kot osrednja območna knjižnica opravlja posebne naloge v smislu svetovanja in koordinacije za osrednje knjižnice na svojem območju:

  • zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,
  • strokovna pomoč knjižnicam območja,
  • koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
  • usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

Poslanstvo osrednjih območnih knjižnic je, da spodbujajo razvoj knjižnične dejavnosti v svojih regijah, zagotavljajo povečan in zahtevnejši izbor gradiva ter koordinirajo skupne naloge in projekte. S tem soustvarjajo takšen nacionalni knjižnični sistem, ki omogoča vsem državljanom Slovenije enakopraven dostop do informacij in kulturnih dobrin.

Naloge osrednjih območnih knjižnic so opredeljene v Zakonu o knjižničarstvu ter v Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah.

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota na svojem območju strokovno povezuje v mrežo naslednje knjižnice:

Za koordinacijo, povezovanje in usmerjanje dela splošnih knjižnic v regijah skrbi Center za razvoj knjižnic – CeZaR

Domoznanska dejavnost splošnih knjižnic na pomurskem območju, stanje na dan 31. 12. 2016